Trygghet och tradition – Sverigedemokraternas Kyrkopolitiska manifest 2009
Sverigedemokraterna är ett ickekonfessionellt parti. Trots detta ser vi det som vår uppgift att slå vakt om den svenska kyrkan, dess traditioner och lära.

I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet, kan denna aldrig jämställas med något annat religiöst samfund och dess öde är en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke troende. Detta förhållande är också grundorsaken till Sverigedemokraterna kyrkopolitiska engagemang.

Målet med Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang är att återskapa fädernas kyrka och vår önskan är att kyrkan genom att åter betona värden som tradition, trygghet och kontinuitet skall kunna förstärka sin roll som en positiv kraft i samhället och utgöra en fast punkt i en alltmer ytlig och osäker värld.

Kyrkan och kulturarvet
Kyrkan bör på ett tydligare sätt bejaka sin roll som kulturbärare och kulturvårdare. Kyrkans kulturskatter i form av konstföremål och historiska artefakter skall i största möjliga utsträckning vårdas och göras tillgängliga för folket. Som ett led i denna strävan bör kyrkan undersöka förutsättningarna för att i samarbete med staten inrätta ett nationellt kyrkohistoriskt museum.

Kyrkan bör spela en aktiv roll i firandet och upprätthållandet av nationella högtider med kristen anknytning. Exempelvis bör kyrkan verka för att den flerhundraåriga traditionen med kyrkliga skolavslutningar bibehålls. I de fall detta inte är möjligt bör kyrkan underlätta för föräldraburna kyrkliga skolavslutningar som ett komplement till de sekulära avslutningarna.

Kyrkans roll som kulturvårdare kräver att så många gamla bygdekyrkor som möjligt kan bevaras som kyrkor. Nya kyrkobyggnader bör uppföras i en stil som passar in i bygdens stil och traditioner.

Kyrkan och familjen
Svenska kyrkan bör på ett tydligare sätt arbeta för att försvara och stärka moralens, äktenskapets och den traditionella kärnfamiljens ställning i vårt samhälle. Äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter bör ges fortsatt hög prioritet. Betydelsen av trohet och ansvarsfulla relationer bör betonas. Kyrkan bör motsätta sig förändringen av äktenskapsbalken, månggifte, den utvidgade adoptionsrätten och andra försök att underminera familjebegreppet.

Kyrkan bör i alla sammanhang framhäva familjelivets positiva värden och stå som en garant för en levande samhällsdebatt kring de etiska aspekterna kring abortfrågan.

Många människor, speciellt äldre, lider svårt av ensamhet och social isolering i vårt moderna samhälle. Kyrkan bör genom sin diakoni prioritera att ge dessa människor trygghet och mänsklig gemenskap.

Kyrkan och mångkulturalismen
Det mångkulturalistiska samhällssystemet har medfört stort lidande och oro för många människor och är på sikt ett hot mot både kristendomens ställning och den samhälleliga gemenskapen. De anställda inom kyrkan bör därför under arbetstid avhålla sig från att arbeta för detta.

Kyrkan och dess anställda bör vara ett föredöme och visa respekt för demokratiskt fattade beslut och samhällets lagar och regler. Ett exempel där det ovanstående inte efterlevs är de fall där kyrkans anställda upplåter kyrkorum åt personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. Detta är inte acceptabelt. Missnöje med politiska beslut får i ett demokratiskt samhälle aldrig leda till att man tar lagen i egna händer.

I sin strävan efter att förbättra människors levnadsvillkor bör kyrkan beakta var dess insatser gör störst nytta. Istället för att uppmuntra till en fortsatt massinvandring av ekonomiska migranter till Sverige, genom att till exempel framföra krav på så kallade amnestier till icke skyddsbehövande utlänningar, bör man inrikta sig på att hjälpa de verkligt nödlidande på plats i deras respektive närområden och på så sätt hjälpa fler och mer behövande människor.

Kyrkan bör på intet sätt understödja utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige. Att kyrkobyggnader omvandlas till moskéer skall inte få förekomma.

Kyrkan och omvärlden
Då främmande religioner breder ut sig allt mer i vårt land och då allt färre svenskar betraktar sig som kristna bör kyrkan försöka bli mer offensiv i sin inhemska mission. Kyrkan bör också överväga att inrätta ett nationellt hjälpcenter för konvertiter från islam och andra totalitära trosläror, som drabbas av förföljelse på grund av sin förändrade trosinriktning.

Även kyrkans internationella arbete bör ha som huvudinriktning att bistå kristna grupper som drabbas av förföljelse och våld på grund av sin tro.

På samma sätt som man sedan länge konsekvent tar avstånd ifrån nationalsocialistiska och rasistiska idéströmmingar bör Kyrkan inte heller, under några omständigheter, legitimera antikristna och icke-demokratiska läror som anarkism och kommunism genom att ingå i gemensamma nätverk, manifestationer och organisationer tillsammans med dylika grupperingar

Kyrkan bör också ompröva sitt hittills alltför ensidiga ställningstagande i Israel- Palestina konflikten. Som ett exempel på denna ensidighet ser vi bland annat kyrkans HOPP-kampanj, innehållande bland annat krav på bojkott av israeliska varor.

Kyrkans egendomsförvaltning och teologiska inriktning
För att undvika att kyrkan blir en politisk vindflöjel som utnyttjas av direkt antikristna samhällsgrupperingar vill Sverigedemokraterna betona vikten av att Svenska kyrkans ställningstaganden har en tydlig förankring i bibeln, bekännelseskrifterna och den kyrkliga traditionen.

Kyrkan bör i sin förmögenhetsförvaltning beakta vilka investeringar som är ekologiskt och etiskt hållbara och som bäst gagnar dess medlemmar och det svenska samhället.

Kyrkorummet bör i största möjliga utsträckning hållas öppet för allmänheten. Detta förutsätter dock också ett stort mått av respekt. Kyrkorummets helgd får inte kränkas.

Gamla kyrkobyggnader och den kyrkliga verksamheten i dessa bör i största möjliga utsträckning bevaras. Ofrivilliga sammanslagningar av församlingar bör så långt det är möjligt undvikas.

Annonser